Welkom bij

Wereldwinkel Heemskerk

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Heemskerk

 RSIN

8053 89.118.B01                                                             

 Vestigingsadres

 Maerelaan 5 1961 KA Heemskerk

 Telefoonnummer

 0251-251514

 E-mail adres

info@wereldwinkelheemskerk.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Heemskerk bestrijdt armoede door eerlijke handel. Zij biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. [Wereldwinkel NAAM] is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Heemskerk vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

— subsidies en donaties;

— schenkingen, erf stellingen en legaten;

— bijdragen van begunstigers;

— alle andere verkrijgingen en baten.

Beheer van het vermogen

op een spaarrekening en in de voorraad van de winkel.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen wordt gebruikt om de winkel up to date te houden en eventuele verliezen op te vangen.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter: Dhr. G. van Oosterum

Penningmeester: Dhr. F.H.O. Buijs

Lid: Mevr. G. Nagel - Gulien

Lid: Mevr. J. ten Hove

Lid: Mevr. A van Wersch

Lid: Dhr. S. Zuidema

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Heemskerk heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Verslag

De activiteiten van de wereldwinkel worden gevormd door de verkoop in de winkel, waarbij veel vrijwilligers bij betrokken zijn. Er worden regelmatig medewerkersavonden ge organiseerd en we nemen deel aan speciale markten.

Financiële huishouding

Verlies en Winstrekening  2016, 2015 en 2014 (bedragen in hele euro's)

 

Omschrijving               V & W           V & W           V & W

                                     2016            2015            2014

BATEN

Omzet                          81.723          89.343         91.929      

Inkoop excl. BTW          50.049          58.062         60.765   

Bruto sub resultaat       31.674          31.281         31.164               

Bijdragen Vrienden            193           1.540                 0   

Teruggaaf energiebel.        501              497           1.027

Diversen                            223           2.119              144            

Bruto resultaat             32.591          35.437         32.335             

 

LASTEN

Personeelskosten              967               711          1.027

Huisvestingskosten       19.163          23.829         21.950

Verkoopkosten               1.859           2.055           4.558

Algemene kosten          11.114         12.022         12.022

Totaal uitgaven            33.103         38.617         39.557

RESULTAAT            -/-      512     -/- 3.180    -/-  7.222                                     

 

Balans  per 31 december 2016 en 2015  (bedragen in hele euro's)       

ACTIVA                                2016             2015      

kadobonnen                            540             1.186 

Voorraden                          23.789           22.985         

Liquide middelen               18.704            25.275

Vorderingen korte term.     11.016             1.944     

TOTAAL                            54.049          51.390

 

PASSIVA

Vooruitontv gelden/

Kortlopende schulden          5.614             2.444 

Eigen vermogen                 48.435           48.946

TOTAAL                            54.049         51.390